تقویم آموزشی نیمسال دوم 1399 چاپ

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1399


شروع

پایان

انتخاب واحد

کارشناسی

18 بهمن 1399

19 بهمن 1399

کارشناسی ارشد

18 بهمن 1399

19 بهمن 1399

ثبت نام ورودی‌های جدید

طبق اطلاعیه‌های سازمان سنجش

ثبت نام معرفی به استاد

21 بهمن 1399

21 بهمن 1399

کلاسها

25 بهمن 1399

28 خرداد 1400

حذف و اضافه

کارشناسی

12 اسفند 1399

12 اسفند 1399

کارشناسی ارشد

12 اسفند 1399

12 اسفند 1399

حذف تکدرس

12 خرداد1400

12 خرداد1400

امتحانات

1 تیر 1400

16 تیر 1400